Osnovna škola Dunav Natječaj / 2015.

Interkulturalni program predškole i osnovne škole u Vukovaru

Status
koncept
Tim
Marja Mia Kolendić, Anita Krmek
Lokacija
Vukovar

Naselje “Bata ville” iščitavamo kao geometrijski precizno u smještanju ciglenih kvadara. Oni služe svojoj svrsi tako što smještaju zaposlenike i pružaju dom javnom i društvenom angažmanu zajednice. Cigla kao materijal, svojom teksturom i bojom jasno iscrtava kontrast zelenoj mirnoći pejzaža u blizini Dunava. Osnovna škola se oslanja na nasljeđeno te dodaje element industrijske tiplogije, one zbog koje su “Bata ville” prvotno i nastale. Industrijska baština dobro referira sa školom, uzmemo li u obzir da je tipologija odgojno-obrazovnih ustanova mješavina društvenih prostora te spavaonica i industrijskih postrojenja. One su svojom funkcijom proizvođači znanja pa je samo prirodno da sebi slične tipologije biraju kao svoje. Razvedena u tlocrtu, škola dočarava atmosferu vrtnog grada. Većinom je prizemna te pluta oko ciglenih repera, stvarajući u međuvremenu točkasto vrtove te prostore za igru i nastavu an otvorenom. Žarišne točke same škole — glavne vene komunikacije su preuzele oblikovnu temu susjednih vila pa se crvene u zemljanim tonovima i materijalu, tim više što je na zadanoj parceli takav jedan objekt obnovljen i stavljen u upotrebu. Škola se volumenom ne nameće prostoru, već se pokušava umetnuti u samo mjerilo naselja na istoku. Zelenilo na parceli okružuje školu te u dijelovima prodire u nju. Vanjski sportski tereni se spajaju sa okolišem škole i školskim parkom u jednu cjelinu.

Više...

Pristup se nameće sa sjevera gdje su smješteni glavni ulaz i školski trg sa kojeg se vertikalnom komunikacijom dolazi na krov. Razredna nastava funkcionira kao prizemna sa vrtovima za rad na otvorenom. Nekoliko jezgri komunikacija umrežuju cijelu školu. Glavna os škole, S-J definirana je na krovu stazom za trčanje. Uz nju su točkasto postavljene jezgre komunikacije. Prolaskom samom stazom sudjelujemo u raznim scenarijama korištenja i uočavanja prostora, pa tako od sjevera prema jugu svjedočimo igri u sportskoj dvorani preko vizure prema prostorima organizacije i koordinacije rada do zajedničke igre u PVN-u i blagovanju, te na kraju silasku na školski trg. Sporedne komunikacije i organizacija prostora su pravocrtno usmjereni na glavnu os čime se olakšava kretanje kroz školu. Mreža društvenih i nastavnih procesa siječe se u prostoru više namjena.

Pozicioniranje funkcija i aktovnosti u prostoru projektirano je tako da podrži nastavnički program koji radi na interkulturalnoj integraciji đaka. Omogućeno je povezivanje i odvajanje učionica te fleksibilnost prostora. Referirajući se na postojeće vile, određene točke na parceli postali su njihov faksimil. Hvataju određene fragmente te tako ulazni trg zadržava podnu plohu i zid, glavna komunikacija izvlači samo stubište iz te kuće, a pristup za vanjske korisnike odražava monolit same vile. Te fiksne jezgre u prostoru fluidno obavija ostatak građevine, materijalima, konstrukcijom te šed-krovovima referirajući se na indrustrijsku arhitekturu lokaliteta. Podne plohe mjestimično razbija promjena u oblozi pa tako krov svlačionice buše nadsvjetla na travnatoj površini vrta. 

Osnovna škola Dunav / Interkulturalni program predškole i osnovne škole u Vukovaru / 2015